ALV collage

Dialog mellom behovseiere og leverandører

dialogkonferanse12 kommuner i Møre og Romsdal samarbeider om markedsdialog, og tirsdag 13.september ble det arrangert dialogkonferanse i bystyresalen i Ålesund, med  157 deltakere. Blandt de som deltok var 32 firma representert med 45 personer samt 16 kommuner, helseforetaket og NTNU.

Samarbeidskommunene har avdekket felles behov for «helhetlige velferdsteknologiske løsninger».  I dette ligger behovsrettede løsninger med brukervennlige grensesnitt som kommuniserer med hverandre gjennom hele tjenesteforløpet (backstage og frontstage).

Bruk av velferdsteknologi er et viktig virkemiddel for å sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.

Kommunene i samarbeidet er Aukra, Norddal, Rauma, Sandøy, Skodje, Sula, Stranda, Sykkylven, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund. De resterende ALV-kommunene (Vestnes, Haram, Ulstein og Herøy) er invitert med i det videre arbeidet.

Workshop A 2Hvilke muligheter finnes? Markedsdialogen skal stimulere aktørene (leverandør, kommune, bruker, akademia) til dialog og samskapning (co-creation), slik at kunnskap bygges og utvikling initieres. Aktørene må være fremoverlent i mulighetsrommet.

Under gårsdagens dialogkonferanse ble det arrangert workshops for å initiere til nettopp samarbeid og dialog.

Behovsrettet tilnærming.  Hvordan møte behovene til bruker/pasient/pårørende? Hvordan møte behovet til ansatte i kommunen? Hvordan møte behovet til kommunen som virksomhet?

Den teknologiske utviklingen i samfunnet går raskt. Det skjer mye på kort tid, og man finner stadig nye og bedre teknologiske løsninger. Offentlig sektor har de siste årene økt satsningen på modernisering og digitalisering av tjenester for å møte nye behov i samfunnet og muligheter i markedet.

Bruk av helhetlige velferdsteknologiske løsninger skal mellom annet:

  • Gi brukere og pårørende økt trygghet, egenmestring og mulighet for sosial deltakelse
  • Mobilisere til omstilling av tjenestene (driver for tjenesteinnovasjon)
  • Samlet bidra til gevinstrealisering gjennom bedre kvalitet, effektiv ressursinnsats og sparte kostnader

Viktige støttespillere Samarbeidet mellom kommunene er etablert gjennom deltakelse i læringsnettverk om innovativ anskaffelse. Læringsnettverket er initiert av ALV-Møre og Romsdal og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

For mer informasjon om den innovative anskaffelsesprosessen

Leverandørene inviteres med videre i form av en-til-en-møter og innspillsnotat. Dette for å åpne for innspill fra markedet gjennom kunnskap om mulighetsrommet og løsninger som finnes i markedet, nå og fremover.